Tìm kiếm
  Hoạt động đoàn thể
  Video - clip
Xem tất cả
  Thông kê truy cập
Khách online : 8
Số truy cập : 1179483
Phòng Vật tư thiết bị y tế  
Cơ cấu tổ chức  
I. Giới thiệu chung

     Phòng Vật tư – Thiết bị y tế được thành lập ngày 04/01/2010 tại Quyết định số 04/QĐ-BV của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Phố Nối.

II. Nhân sự 

Tổng số: 06 cán bộ viên chức

Trong đó: Cử nhân kinh tế: 01, cao đẳng TBYT: 03, trung cấp điện: 01, cao đẳng khác: 01

Trưởng phòng:
CNKT. Nguyễn Thị Thúy Liễu            

Chức năng nhiệm vụ  
  1. Căn cứ kế hoạch chung của Bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong Bệnh viện, trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.

  2. Tổ chức đấu thầu, mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định chung của Nhà nước.

  3. Xây dựng duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời.

  4. Xây dựng phương án lắp đặt, cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.

  5. Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của giám đốc bệnh viện.

  6. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.

  7. Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.

  8. Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư – thiết bị y tế trong bệnh viện trình Giám đốc.

  9. Tổ chức học tập cho các thành viên trong Bệnh viện hoặc bệnh viện tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhắm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế hiệu quả.

Các hoạt động  

      Trong suốt quá trình hoạt động, phát triển và trưởng thành, phòng Vật tư – Thiết bị y tế là một khối đoàn kết thống nhất, chủ động tham  mưu với lãnh đạo Bệnh viện, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.