logo

Tổ chức Hội thảo khoa học

(20/09/2023)

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc “Hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế”;
Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế V/v Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (Phiên bản 2.0);
Căn cứ Kế hoạch Đào tạo – chỉ đạo tuyến năm 2023; Bệnh viện đa khoa Phố Nối phối hộ cùng Hội Phổ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Quản lý Hen phế quản và Bệnh phổi tắc nghẽn mãnh tính năm 2023”. với mục tiêu:
Cập nhật kịp thời các kiến thức, khuyến cáo về điều trị cho bệnh nhân Hen phế quản và Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính