logo

Tổ chức thành công Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2024

(15/01/2024)

Ngày 12/01/2024 Bệnh viện đa khoa Phố Nối đã Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2024 với mục tiêu:

1. Phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

2. Góp phần xây dựng đội ngũ viên chức có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bệnh viện và đổi mới của ngành, của đất nước.

3. Phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

    bài viết liên quan