logo

CƠ CẤU TỔ CHỨC

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

     Phòng được thành lập và hoạt động tháng 11/2006, cùng với thời gian bệnh viện triển khai hoạt động, với số lượng ban đầu gồm 3 nhân viên. Qua 9 măm triển khai hoạt động, phòng ngày càng phát triển lớn mạnh cả về nhân sự, kỹ năng nhiệp vụ đáp ứng yêu cầu của bệnh viện trong giai đoạn hiện nay.

II. NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC

1. Nhân sự:

Nhân viên: 10 người (1 Bác sĩ chuyên khoa I, 1 thạc sỹ kinh tế, 1 dược sỹ chuyên khoa I, 4 kỹ sư công nghệ thông tin và 3 cán bộ trung học khác).

Trưởng phòng:

Bs CKI Trịnh Văn Nghiên

   
Phó Trưởng phòng:
Ths. Kinh tế Phạm Minh Quốc

Tập thể phòng Kế hoạch tổng hợp năm 2015

2. Tổ chức:

 • Bộ phận lập kế hoạch và hợp tác quốc tế.

 • Bộ phận Giám sát, chỉ đạo các hoạt động khám chữa bệnh và quản lý chất lượng

 • Bộ phận đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến

 • Bộ phận Công nghệ thông tin

 • Báo cáo, thống kê, lưu trữ thư viện

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng

 • Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

 • Bên cạnh các chức năng chính của Phòng kế hoạch theo quy chế bệnh viện ban hành theo Quy chế bệnh viện, phòng được giám đốc bệnh viện giao các nhiệm vụ khác:

- Lập kế hoạch, tổ chức đào tạo, chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật.

- Tổ chức triển khai hoạt động CNTT trong toàn bệnh viện.

- Thường trực thực hiện Quản lý chất lượng bệnh viện.

2. Hoạt động chuyên môn chính 

 • Lập kế hoạch hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

 • Theo dõi, đánh giá các hoạt động chuyên môn.

 • Tổ chức, điều phối các hoạt động khám - chữa bệnh.

 • Tổ chức theo dõi, điều phối công tác thường trực trong bệnh viện.

 • Tổ chức giao ban, hội chẩn toàn bệnh viện.

 • Báo cáo, thống kê các hoạt động chuyên môn.

 • Quản lý, lưu trữ khai thác hồ sơ bệnh án.

 • Tổ chức, quản lý, phát triển hoạt động công nghệ thông tin trong bệnh viện.

 • Tổ chức đào tạo và chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật.

3. Nhiệm vụ

 • Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

 • Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

 • Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

 • Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

 • Tổ chức điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh của bệnh viện.

 • Tổ chức hoạt động chỉ đạo tuyến và hỗ trợ chuyên môn kĩ thuật cho tuyến dưới.

 • Tổ chức, triển khai hoạt động Công nghệ thông tin trong toàn bệnh viện.

 • Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.

 • Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

 • Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

 • Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kĩ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

 • Định kì sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động chuyên môn phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.

 CÁC HOẠT ĐỘNG

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 1. Lập kế hoạch phát triển chuyên môn trong toàn bệnh viện phù hợp với tình hình nhiệm vụ trong từng giai đoạn cụ thể và tổ chức, giám sát thực hiện.

 2. Tổ chức, giám sát các quy chế chuyên môn, đặc biệt quy chế hồ sơ bệnh án, quản lý kinh tế y tế,…tiến tới xây dựng bệnh án điện tử.

 3. Đẩy mạnh hoạt động CNTT trong việc quản lý bệnh viện, thống kê, lưu trữ và thông tin bệnh viện.

 4. Cập nhật tình hình bệnh nhân và báo cáo, giám sát và đánh giá mô hình bệnh tật kịp thời.

 5. Phối hợp Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện triển khai thực hiện tốt bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện, tiến tới đăng ký và thực hiện tiêu chuẩn ISO.