logo

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

I. Giới thiệu chung :

       Phòng Tổ chức cán bộ được tách ra từ phòng Tổ chức Hành chính từ ngày 30 tháng 7 năm 2010.

II. Nhân sự : Tổng số: 06 nhân viên, trong đó:

                       Thạc sỹ YTCC: 01, Cao đẳng và trung học khác: 05

Trưởng phòng - Phụ trách phòng
Ths YTCC. Nguyễn Quốc Khánh

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

  1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

  2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ quản lý hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

  3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

  4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

  5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

  6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiện và thái độ phục vụ.

  7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

  8. Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc  xem xét, giải quyết.

CÁC HOẠT ĐỘNG

Trong suốt quá trình hoạt động, phát triển và trưởng thành, phòng TCCB là một khối đoàn kết thống nhất, chủ động tham  mưu với lãnh đạo bệnh viện, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.