logo

* Năm 2007: 

- Bằng khen UBND tỉnh.

- Tập thể lao động xuất sắc.

* Năm 2008:

- Giấy khen Sở Y tế.

- Tập thể lao động xuất sắc.

- UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

* Năm 2010:

- Tập thể lao động xuất sắc.

* Năm 2011:

- Tập thể lao động xuất sắc.

- Bằng khen Thủ tướng chính phủ.

* Năm 2012:

- Tập thể lao động xuất sắc.